NEWAYS Group International

SVETOVANJE TRENINGI COACHING
     
Selbstmotivation zur Steigerung der Eigeninitiative.

Uspesna Prodaja


Management prodaje Uspeh
Cilji podjetja
Prodajni cilji
Sprejemanje ciljev in odgovornost
Cilji sodelavcev
Planiranje kupcev
Planiranje produktov
Doseganje ciljev
Prodajni kontroling
Aktivnosti in spisek ukrepov za doseganje ciljev
Usmerjanje prodaje in kontroling
Profil uspešnega prodajalca
Kje so moje močne strani / šibke strani?
Kje se začne uspeh?
Naše vedenje določajo predstave
Razvoj kupcev Predstavitev produkta in ponudbe
Analiza naših prednosti in slabosti
Analiza prodaje storitev in produktov po kupcih
Segmentiranje kupcev glede na individualne
kazalce > A,B,C,D kupci
Potencial in produktna strategija glede na kupca
Priprava gradiv in podlag
Uporaba prezentacijskih pripomočkov
Osebno delovanje in osnove retorike
Predstavitev kupčevih koristi
Alternativa: Videocoaching
Organizacija dela in časa

Komunikacija v prodaji

Planiranje obiskov in poti
Koliko časa porabim za katerega kupca
Planiranje razgovorov
ABC organizacije časa

Pot sporočila
Raven sporočila/ raven odnosa
Motnje v komunikaciji
Aktivno poslušanje
Kultura povratne informacije
Zavedanje in interpretacija

Timsko delo v prodaji

Osebno delovanje na druge

Področna / procesna organiziranost
Sinergije v podjetju
Faktorji uspeha v timu
Sposobnost dela v timu
Vloge v timu
Osebna naravnanost do timskega dela
Notranji in zunanji prodajni timi
Samopodoba/slika drugih/slika tima
outdoor/ indoor vaje

Elementi osebnega delovanja
Spoznanje lastnega delovanja
Izboljšanje osebnega delovanja
Povečanje samozavesti in samozaupanja

Zaključek Retorika in prezentiranje
Volja za uspeh
Zagotovite stranki občutek varnosti
Doslednost pri vodenju razgovora
Sklenimo, zaključimo posel
Ostanimo konkretni
Ugovori
Priprava: izgradnja in struktura prezentacije
Prezentacije
Osebno delovanje na druge: povratna informacija
in optimiranje
Avtentičnost: Modulacija, gestika, mimika
Drža,glas, dihanje, artikulacija
Suverenost: med vprašanja, ugovori, motnje
Prezentacijske tehnike: mediji , pripomočki
Strah pred nastopom
Telefoniranje Relating
Vedenje in vodenje razgovora
Osebna naravnanost
Uspešna priprava
Akvizicija - pridobivanje novih strank
Dogovarjanje terminov
Obravnava ugovorov
Uspešno klicanje po ponudbah
Management odnosov s kupci
Načrtni razvoj kupca
Izgradnja informacijskega sistema
Delitev vlog pri kupcih
Raven odnosov - osebna raven v odnosu do
stranke
Strategija negovanja kupca
Aktivna popolna referenca
Mentalna moč v prodaji Strateško pridobivanje novih kupcev
Orodja za samomotivacijo
Pozitivno razmišljanje
Življenjski motivi, vrednote
Metode za priklic pozitivnih čustev
Soočanje z jezo/čustvi in kontrola energije
Analiza trga
Trendi in razvoj trgov
Analiza konkurence
Analiza glavnih konkurentov in njihovo
pozicioniranje
Naravnanost na nove kupce
Strategija nagovora(mailing, osebni kontakt,
aktivna referenca)
Telefonska in osebna akvizicija
Prvi stik s kupcem
Predstavitev našega podjetja
Obravnava ugovorov in ovir
Tehnike pogajanja Naravnanost
Vodenje prodajnega razgovora
Analiziranje potreb - tehnike spraševanja
Ozavestimo potrebo
Razgovor z različnimi partnerji
Alternativa: Sim:Vendo® /Videocoaching
Osebna naravnanost do/na:
Samega sebe (določitev obstoječega stanja)
Drugih (strank, kolegov, predpostavljenih, ...)
Lastnega položaja / dejavnosti v podjetju
Sprememb
Oblikovanja prihodnosti /premagovanja
preteklosti
Razmišljam o problemih ali o priložnostih
Predlogi Reklamacije in zadovoljstvo kupcev
Strategija podjetja glede reklamacij
Razvoj podjetja skozi predloge
Pokažimo na potencial za izboljšave in koristi
Izdelava konceptov in rešitev problemov
Organizacija in potek reklamacij
Osebna naravnanost do reklamacij
Vodenje reklamacijskih razgovorov
Mystery Shopping
Ankete kupcev
Ovrednotenje in analiza

Cena    
Osebna naravnanost v zvezi s ceno
Argumentiranje koristi
Obravnava ugovorov in izgovorov
Obvladovanje pritiskov na ceno in rabati
Moč prepričevanja in sposobnost vztrajanja